အိပ်မက်များကို စာလုံးများဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုခြင်း။